Oferta edukacyjna

Strona główna >> Node >> Oferta edukacyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego 25

Proponuje kształcenie:

  • w szkołach dla młodzieży,

  • w szkołach dla dorosłych

  • w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

W odnosnikach dostepne informacje dotyczące oferty edukacyjnej.

Klasy patronackie w Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25

Spółdzielnia Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu, ul Lipowa 11

 

Technikum nr 5
Technik mechatronik

Klasa technik mechatronik pod patronatem firmy Promet, uczniowie mają możliwość odbywania zajęć na terenie firmy. W ramach zajęć uczniowie realizują przedmiot zajęcia praktyczne oraz praktykę zawodową. Zakład funduje stypendia dla najlepszych uczniów. Uczniowie mają możliwość podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Firma Promet wspiera naszą placówkę nowoczesnymi technologiami oraz urządzeniami, które zostały przekazane na rzecz szkoły. W ramach praktycznych zajęć  szkolnych uczniowie wykonują produkcję zleconą przez firmę Promet zgodną z dokumentacją technologiczną oraz możliwościami warsztatów szkolnych.

GUHRING Sp. z o.o.
CENTRALA FIRMY
ZAKŁAD PRODUKCJI I REGENERACJI NARZĘDZI:
Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

Technikum nr 5
Technik mechanik

CKZiU w Sosnowcu zawarło umowę o długoterminowej współpracy z firmą Gühering z Dąbrowy Górniczej, zajmującą się produkcją i regeneracją narzędzi skrawających. Głównym celem wspólnych działań jest powstanie klasy patronackiej w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym i kształcenie uczniów – przyszłej, specjalistycznej kadry w przemyśle. Młodzież, pod kierunkiem nauczycieli uczestniczy nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale także w stażach, praktykach i wizytach studyjnych.

Dzięki współpracy z firmą Gühering, szkoła wzbogaca swoją bazę dydaktyczną o materiały szkoleniowe i nowe urządzenia wraz z dokumentacją techniczną. Uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach firmy, a przede wszystkim w prezentacjach nowych produktów, maszyn i technologii. Atrakcyjność współpracy na pewno podniosą wyjazdy uczniów do innych zakładów firmy Gühring na terenie Polski i Niemiec. Prymusi otrzymają stypendia materialne, a po zakończeniu nauki - oferty pracy w firmie Gühring.

 

Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
 41-200 Sosnowiec

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida

Zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, historii sztuki oraz innych przedmiotów

z możliwością pracy na tablecie zamiast tradycyjnych podręcznikach. Korzystanie z urządzeń mobilnych podczas lekcji w formie e-podręczników  daje zalety mobilnego nauczania (w tym ekonomiczne, społeczne i kulturowe).

 Indywidualne programy nauczania wspomagane edukacją E- learningu

 Klasa z językiem angielskim rozszerzonym

o zagadnienia języka współczesnych mediów.

 Warsztaty dziennikarskie z elementami publicystyki informacyjnej

ECO PASS HOUSE AB .
Ul Braci Mieroszewskich 42
41-219 Sosnowiec

Technikum nr 2 Architektoniczno - Budowlane
Technik budownictwa

Działaniami patronackimi objęci są zarówno nauczyciele jak i uczniowie technikum budowlanego:
- szkolenie nauczycieli przez przedstawicieli firmy Eco Pass House
- przekazanie nauczycielom niezbędnych pomocy dydaktycznych, tj. planszy, prezentacja, próbek materiałów, kart charakterystyki oraz ewentualnych pomocy przez nich wskazanych
- możliwość uczestniczenia w targach oraz sympozjach organizowanych przez Producenta,
-możliwość odbywania praktyk na budowach, prowadzonych przez firmę
- możliwość odbywania praktyk przy produkcji i dystrybucji produktu, w biurach architektonicznych współpracujących z firmą
możliwość projektowania domów energooszczędnych i pasywnych pod bezpośrednim nadzorem architektów firmy oraz  możliwość opublikowania
i prezentacji swoich projektów na stronie internetowej firmy
-możliwość odbycia praktyk w Szwecji dla uczniów wyróżnionych,

PKP Polskie Linie Kolejowe
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Technikum nr 4 Transportowe

Szkoła nasza ściśle współpracuje z Zarządem Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe dzięki  specjalnemu programowi stypendialnemu adresowanemu do uczniów uczących się na kierunku technik transportu kolejowego. To realizacja wdrożonego w 2010 r. autorskiego programu stypendialnego Spółki, skierowanego do najlepszych uczniów kolejowych kierunków w 14 szkołach w całej Polsce.

 Zgodnie z polityką Zarządu PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu  wspiera naszą placówkę w opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, doposażenia w miarę możliwości pracowni szkolnych w materiały i pomoce do nauki zawodów związanych z pracą na kolei oraz zatrudnianiu pracowników PKP PLK w charakterze wykładowców przedmiotów zawodowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązały się do pomocy w prowadzeniu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów naszego technikum. Spółka PKP PLK funduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe w ramach podpisanego porozumienia. Absolwenci z najlepszymi wynikami w nauce mają zagwarantowane zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. Mają też możliwość podjęcia studiów wyższych.