Technik logistyk

Strona główna >> Node >> Technik logistyk

TECHNIK LOGISTYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  • Logistyk planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
  • W obszarze magazynowania logistyk zarządza zapasami w przedsiębiorstwie minimalizując ich wielkość.
  • Jako pracownik działu handlowego prowadzi rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi. 
  • Logistyk organizuje logistykę miejską: odbiór odpadów, transport miejski, zaopatrzenie w nośniki energii i wodę oraz organizuje recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej. 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • Organizuje dostawy zapasów oraz sporządza dokumentację obrotu magazynowego.
  • Dobiera właściwa metodę składowania zapasów w magazynie.
  • Wyodrębnia i analizuje koszty logistyczne.
  • Organizuje proces dystrybucji dobierając odpowiednia metodę.
  • Organizuje logistykę miejską oraz gospodarkę odpadami

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie mogą podnosić kwalifikacje w ramach realizowanego projektu „Mam zawód –mam pracę”. Zdobywają dodatkowe uprawnienia takie jak: obsługa wózka widłowego, koparko-ładowarki. Uczniowie klas trzecich mają możliwość odbywać praktykę zawodową za granicą, w Republice Czeskiej.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach kształcących w tym kierunku logistyka oraz pokrewnych np. transport i spedycja. Absolwenci, którzy po uzyskaniu dyplomu chcą pojąć pracę mogą ją znaleźć w  przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych, centrach dystrybucji, w firmach transportowo-spedycyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego. Pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży. Ci, którzy wolą pracować na własny rachunek mogą otworzyć własną firmę transportową, spedycyjną lub hurtownię.

CKZIU KSZTACI W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK W TECHNIKUM NR 6  GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA w budynku na ul. Legionów 9