SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK GEODETA

Strona główna >> Node >> SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem technika geodety jest:

 • zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
 • wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
 • zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
 • wprowadzenia danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • posługiwanie się jednostkami miar stosowanych w pracach geodezyjnych;
 • posługuje się różnymi rodzajami map;
 • korzysta z programów komputerowych wspomagających zadania zawodowe;
 • posługuje się dokumentacją kartograficzną i geodezyjną;
 • opracowuje dokumentacje i projekty geodezyjne;
 • lokalizuje położenia punktów i wykonuje różnego rodzaju pomiary;

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

ŚCIEŻKA KAREIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent kierunku technik geodeta  może być zatrudniony w: urzędach miast i gmin -wydział geodezji, przedsiębiorstwach geodezyjnych państwowych i prywatnych, przedsiębiorstwach drogowych, przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych, biurach projektowych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA w CKU w budynku przy ul. Kilińskiego 25