SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK DROGOWNICTWA

Strona główna >> Node >> SZKOŁA POLICEALNA: TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik drogownictwa samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem technika drogownictwa jest:

 • organizacja i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych
 • organizacja i koordynowanie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych
 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • wykonywanie robót drogowych, wykonywanie nawierzchni drogowych;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową;
 • organizacja robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
 • posługiwanie się programami komputerowymi wspomagającymi zadania zawodowe;
 • wykonywanie rysunków i szkiców technicznych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

B.02. Wykonywanie robót drogowych

B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

ŚCIEŻKA KAREIERY ZAWODOWEJ:

Zawód Technik drogownictwa powiązany jest z zawodami: Technik budownictwa oraz Technik dróg i mostów kolejowych. Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach robót drogowych;
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie budownictwa dróg;
 • w biurach budowlano-projektowych, placówkach naukowo-badawczych.

Absolwent jest także przygotowany do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK DROGOWNICTWA w CKU w budynku przy ul. Kilińskiego 25