Matura

Strona główna >> Egzaminy >> Matura

 

Komunikaty
• Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
• Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.
• Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2020 r.
• Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.
• Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2020 r.
• Komunikat MInistra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmotowych w roku szkolnym 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
• Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Druki deklaracji
• Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019. - Załącznik 1a
• Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych. - Załącznik 1b
• Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).- Załącznik 1c
• Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów. - Załącznik 1d
• Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.  - Załącznik 1e