Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Strona główna >> Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

INFORMACJE O SZKOLE

         Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest  publiczną szkołą ponadgimnazjalną  wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Absolwenci liceum posiadają wykształcenie średnie oraz  możliwość  uzyskania  świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

        W trzyletnim okresie nauczania ( IV etap edukacyjny)  szkoła realizuje bezpłatne nauczanie
w zakresie ramowych planów nauczania oraz programy nauczania uwzględniające   podstawę programową kształcenia ogólnego . Słuchacze liceum wybierają spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę  dwa przedmioty ujęte w podstawie programowej  kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Co najmniej jednym z nich powinna być: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Słuchacz, który nie realizuje  w zakresie  rozszerzonym  przedmiotu historia  realizuje przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. Słuchacz, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu biologii, chemia, fizyka lub geografia realizuje przedmiot uzupełniający|
 -przyroda.

            Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub zaocznej.
Forma stacjonarna:

·         zajęcia lekcyjne prowadzone są  trzy razy w tygodniu ( poniedziałek, wtorek, czwartek)

w godzinach od 15,15 do 20,15;

·         w semestrach I-IV po 16 godzin tygodniowo, w semestrach V i VI po 15 godzin tygodniowo

Forma zaoczna:

·         zajęcia lekcyjne prowadzone są w formie dwudniowych zjazdów – 12  zjazdów w semestrze;

·         zajęcia odbywają się w piątki w godzinach od 15,15 do 20,15 oraz w soboty od 8,00 do 15,40

·         w semestrach I – IV  po 152 godziny

·         w semestrach V i VI po 86 godzin

            W   szkołach dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Podstawą klasyfikowania  są egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.  Warunkiem promocji na semestr programowo wyższy  jest  uzyskanie  na egzaminie  ocen klasyfikacyjnych  wyższych od oceny niedostatecznej. Warunkiem dopuszczenia  słuchacza   do egzaminów semestralnych jest  frekwencja na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczająca 50% oraz uzyskanie z tych zajęć ocen uznanych za pozytywne w ramach Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

      Zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywają się w budynku przy ul. Kilińskiego 25.