Matura 2021-Uaktualnienie

Strona główna >> Ogłoszenia >> Matura 2021-Uaktualnienie

Szanowni Państwo,

1. egzamin maturalny w sierpniu 2021 r. dla wszystkich zdających będzie przeprowadzony  w budynku Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 31

2. egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zas`ad obowiązujących
w maju, tj. dostosowanie form i warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających

3. część pisemna egzaminu odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Na egzamin proszę zgłosić się  na 45 minut przed wyznaczonym terminem

4. 10 września 2021 r. w godz. 8.00-10.00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany,
e-dowód lub bankowość elektroniczną

5. świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10 września 2021 r. od godziny 12.00

6. egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiotu.

Harmonogram egzaminu

Matematyka

Sala gimnastyczna nr 1 

absolwenci-Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego im J. Kilińskiego
absolwenci Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich

Sala gimnastyczna nr 2

absolwenci-Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego
absolwenci Technikum nr 4 Transportowego
absolwenci – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Sala nr 114  -dostosowanie

absolwenci-Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego
absolwenci Technikum nr 4 Transportowego
absolwenci Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich

Język Polski – sala nr 3 – wszyscy zdający

Język angielski – sala nr 32 – wszyscy zdający

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

5 lipca br. w godzinach 08:00–10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.
Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających 5 lipca 2021 r.  w godzinach d 12.00

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

• część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br.Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).
Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

  • Załącznik 1a – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
  • Załącznik 1b – Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  • Załącznik 1c – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

 

Najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego 2020/2021 znajdują się w załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z nimi.