Zdalne nauczanie w CKZiU

Strona główna >> Ogłoszenia >> Zdalne nauczanie w CKZiU

Od 25 marca do 26 czerwca br. we wszystkich szkołach wchodzących w skład CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 będzie prowadzone kształcenie na odległość zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 

Organizacja realizacji zadań CKZiU, ul. Kilińskiego 25 z wykorzystaniem metod i technik „kształcenia na odległość”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 20 marca 2020 r. poz. 493)

 

I. Organizacja kształcenia zdalnego/ innego sposobu realizacji kształcenia

 

1. Organizacja kształcenia zdalnego realizowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami higieny pracy umysłowej,

2. Kształcenie zdalne  i korespondencję z rodzicami prowadzi się w oparciu o :

 1. dziennik elektroniczny Librus. W dzienniku wpisuje się tematy zajęć lekcyjnych, uzyskane przez uczniów  oceny oraz odnotowuje ich obecność potwierdzoną logowaniem a w sytuacji awaryjnej (awaria systemu)w oparciu o korespondencję mailową , pocztową lub kontakt telefoniczny;
 2. rozliczenie  obecności ucznia odbywa się do dwóch dni roboczych od momentu  rozpoczęcia lekcji

 

 1. w przypadku braku możliwości kontaktu z uczniem w wyznaczonym wcześniej terminie, treści objęte daną jednostką lekcyjną udostępniane są uczniom w ten sam dzień, z możliwością jej realizacji w dowolnych godzinach

 

 1. realizacja kształcenia prowadzona jest zgodnie z przyjętym w szkole planem nauczania oraz planem lekcji;

 

3. Kształcenie zdalne może być prowadzone z wykorzystaniem:

1) dziennika elektronicznego Librus

2) stron internetowych np. Scholaris.pl

3) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

4)materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

5) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

6) dowolnej platformy  lub  formę komunikacji z uczniem wybraną przez nauczyciela, zwracając jednak uwagę, aby uczniowie jednego  oddziału wykorzystywali maksymalnie 3 platformy:

7)mailingu,

8) komunikatorów internetowych,

9)  korespondencji pocztowej,

10) innych wskazanych przez nauczyciela form.

 

 

4. W przypadku braku możliwości realizacji kształcenia zdalnego za pośrednictwem mediów elektronicznych, materiały edukacyjne, obejmujące materiał nauczania na dwa tygodnie nauki, dostarczane są  uczniowi drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. Uczeń przekazuje informacje zwrotne dotyczące realizacji zaleceń oraz wykonane prace drogą pocztową na adres szkoły,po każdym tygodniu przepracowanych zajęć, począwszy od dnia otrzymania materiałów edukacyjnych.

 

5.Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest zgodnie z przyjętym szkolnym planem nauczania, natomiast kształcenie zawodowe praktyczne wyłącznie w zakresie, w jakim
z programu nauczania wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

6. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia teoretycznegoprzewidziana do realizacji w klasach wyższych może być zrealizowana
w bieżącym roku szkolnym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia., jeśli dotychczas nabyte umiejętności przez uczniów na to pozwalają. Część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być realizowana w klasach /semestrach programowo wyższych
w następnych latach szkolnych.

 

7. Zespoły przedmiotowe ustalają treści kształcenia zawodowego praktycznego możliwe do realizacji w formie zdalnej lub innego sposobu kształcenia, a pozostałe niewykorzystane godziny, przeznaczają na realizację kształcenia zawodowego teoretycznego z zakresu klasy programowo wyższej.

 

8. W klasach w których przewidziana jest do realizacji praktyka zawodowa, może ona  być realizowana do końca roku szkolnego 2019/2020,  również w czasie ferii letnich.

 

II. Zasady oceniania osiągnięć ucznia/słuchacza uzyskiwanych w procesie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji kształcenia

1. Ocenianie ma na celu:

 1. wspieranie samokształcenia ucznia,
 2. wskazywanie metod , źródeł i materiałów wspierających to kształcenie,
 3. mobilizowanie ucznia do samokształcenia,
 4. kierowanie procesem kształcenia w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów w przewidzianym czasie,
 5. dostarczanie informacji zwrotnej o postępach ucznia w nauce, poziomie uzyskiwanej przez niego wiedzy i umiejętności,
 6. systematyczność i terminowość wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji na temat realizacji materiału.

 

2. Ocenianiu podlega:

 1. zaangażowanie ucznia w poszukiwaniu wiedzy i metod rozwiązywania problemów;
 2. aktywność uczniów podczas konsultacji zbiorowych i indywidualnych;
 3. praca zespołowa ucznia – realizacja projektów w zespołach projektowych, umiejętności prezentacji osiągniętych wyników.

 

3. Sposoby i formy oceniania osiągnięć ucznia:

 1. w przypadku realizacji przedmiotowych podstaw programowych ocenianie przebiega wg skali opisanejstatucie szkoły z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.
  z 20 marca 2020 r. poz. 493)
 2. w przypadku realizacji zajęć dodatkowych ocenianie może przyjmować formę oceny opisowej zawierającej informacje o tym, co uczeń zrobił dobrze, oraz co i w  jaki sposób należy jeszcze poprawić.

 

4. Sposoby i zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

 

1) indywidualne odpowiedzi i quizy w trakcie realizowanych połączeń wideo;

2) ogląd rezultatów zrealizowanych projektów;

3) odpowiedzi pisemne na zadane tematy;

4) testy i sprawdziany.

 

5. Ocenianie zachowania w procesie kształcenia zdalnego.

 1. Zachowanie ucznia podczas procesu kształcenia na odległość będzie miało wpływ na roczną i końcową ocenę z zachowania, która jest ustalana na zasadach i wg skali określonej w statucie.
 2. Bieżące ocenianie zachowania w procesie kształcenia na odległość ma na celu kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedniego zachowania w procesie kształcenia na odległość w tym przede wszystkim zachowania zasad netykiety podczas wypełniania przez ucznia obowiązków szkolnych oraz gotowości do korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.
 3. Podstawowe zasady zachowania podczas kształcenia na odległość to:

 

 1. szacunek wobec innych uczestników procesu;
 2. kultura i poprawność języka ( gramatyka, ortografia, zwroty grzecznościowe, brak wulgaryzmów);
 3. nie stosowanie i sprzeciw wobec hejtu;
 4. wystrzeganie się spamowania, trollowania, nadużywania emotikon.

 

 1. Na bieżąco podczas kształcenia zdalnego nauczyciel przekazuje uczniom informację zwrotną za pośrednictwem dostępnych form komunikowania na temat zachowania podczas procesu kształcenia na odległość.

6. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa odbywa się według zasad opisanych w statucie szkoły, w oparciu o oceny uzyskane w procesie kształcenia bezpośredniego w szkole oraz kształcenia zdalnego/innego sposobu realizacji kształcenia.

 

III. Zasady poprawiania ocen rocznych

 

 Na wniosek pisemny ucznia/słuchacza złożony drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  oraz w oparciu o pozytywną opinię nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy/ opiekuna oddziału, za pisemną zgodą dyrektora szkoły przeprowadza się odpowiednio: egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, egzamin semestralny, sprawdzian wiadomości i umiejętności lub procedurę związaną z ustaleniem oceny zachowania. Powyższe działania przeprowadzane są  w oparciu o zapisy statutu szkoły z uwzględnieniem zapisów § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 20 marca 2020 r. poz. 493).

IV. Wymiana korespondencji

Konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami i ich rodzicami odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej i poprzez wykorzystanie telefonów.