Operator obrabiarek skrawających

Strona główna >> Operator obrabiarek skrawających

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

                                                        

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Typ szkoły, będący bazą przyszłych pracowników w zakresie wszelkich czynności manualnych, związanych z szeroko pojętym przemysłem maszynowym. Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Kandydat powinien posiadać zainteresowania techniczne, mieć dobra koordynację zmysłowo-ruchową, zdolność koncentracji uwagi i wyobraźnię przestrzenną

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją  techniczną, przygotowanie narzędzi),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
 • mocowanie obrabianych przedmiotów,
 • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
 • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
 • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
 • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego

 UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności, potrzebnych do wykonywania w przyszłości zawodu operatora obrabiarek skrawających. Nasza szkoła, kształtująca wiedzę i umiejętności uczniów w tym zawodzie, posiada -między innymi- pracownie:

 • pracownia rysunku technicznego,          
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • pracownia informatyki,
 • pracownia budowy maszyn i urządzeń,
 • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych , wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik mechanik

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej w budynku na ul. Kilińskiego 25