Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

Sosnowiec, dn. 19.04.2021 r.

SZANOWNI PAŃSTWO – PRACOWNICY I EMERYCI

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu

zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku.

1. Dla pracowników administracji i obsługi – dofinansowanie do wypoczynku – „wczasy pod gruszą” nastąpi po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Dofinansowanie będzie wypłacane w miesiącu czerwcu.

Nauczyciele otrzymają z tytułu urlopu  „świadczenie urlopowe”, na które nie składają wniosków. Nauczyciele proszeni są natomiast o złożenie oświadczenia o dochodach za 2020 r., które będzie niezbędne do przyznawania kolejnych świadczeń z ZFŚS w okresie jego ważności tj. 01 od maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

2 Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci uczące się do 25 roku mogą ubiegać się o „wczasy pod gruszą dla dzieci” na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

Warunkiem wypłaty dofinansowania do wczasów jest kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, co należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni (legitymacje uczniowskie nie są honorowane).
Dofinansowanie do wypoczynku przysługuje także – bez względu na wiek – dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, co należy potwierdzić decyzją lub innym dokumentem.

W zamian za „wczasy pod gruszą„ dla dziecka można otrzymać dofinasowanie do kolonii, obozu. Wyjazd na kolonię, obóz należy potwierdzić informacją o planowanym wyjeździe dziecka oraz poniesionymi kosztami ( faktura, rachunek). Wysokość dofinasowania do kolonii, obozu jest równa wysokości „wczasów pod gruszą”, ale w przypadku dziecka do lat 18 nie podlega opodatkowaniu.

3. Emeryci, renciści  oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
i świadczenia przedemerytalne (nauczyciele,  administracja,  obsługa)   -  mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku po złożeniu wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU.

Nauczycieli-emerytów prosimy o dołączenie do wniosku kserokopii decyzji
o waloryzacji świadczenia z ZUS (z m-ca marca 2021 r.) Jeżeli decyzja jeszcze nie dotarła do Państwa prosimy koniecznie dostarczyć ją do dnia 20 sierpnia bieżącego roku.

Emerytów administracji i obsługi prosimy o wpisanie aktualnego numeru świadczenia na wniosku stanowiącym zał. nr 3 -  jeżeli dostarczyli Państwo decyzję w roku poprzednim, a symbol i numer emerytury nie uległy zmianie.

Osoby ubiegająca się o świadczenia socjalne składają także „Oświadczenie              o dochodach”( zał. nr 2 ), które powinno obejmować dochody uprawnionego oraz  członków  rodziny  prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe
za okres od  01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Dochody wykazujemy w kwocie brutto.

W przypadku nie osiągania dochodów przez współmałżonka lub pełnoletnie nie uczace się dziecko wnioskodawca składa stosowne oświadczenie – jeżeli osoby te prowadzą  wspólne gospodarstwo domowe.
Wykazane w oświadczeniu dochody mogą zostać sprawdzone w oparciu o dokumenty źródłowe ( rozliczenie PIT, decyzje emerytalne, inne).

Wnioski i oświadczenia o dochodach są dostępne na stronie internetowej: ckziu25.sosnowiec.pl

Po otwarciu strony otwieramy zakładkę: Pracownicy/emeryci
i wyszukujemy odpowiednie dokumenty, wypełniamy je, podpisujemy dwustronnie i przekazujemy do Działu Socjalnego w następujący sposób:

• e-mailem na adres strony: ksiegowosc.ckziu25@interia.pl     lub               kadry.ckziu25@interia.pl       
                                               lub
• za pośrednictwem poczty na adres: CKZiU ul. Kilińskiego 31,
    41-200 Sosnowiec   

Wnioski można również składać do urny znajdującej się w holu szkoły Technikum nr 4 lub do pracownika zajmującego się sprawami socjalnymi, ale po wcześniejszym umówieniu terminu.
 
Termin do złożenia wniosków mija dnia 25 maja  2021 r.
Proszę pamiętać o dwustronnych podpisach na dokumentach.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia, ale wynikają one z istniejącej  sytuacji epidemicznej. Prosimy o wyrozumiałość.

Życzymy Państwu i Państwa Rodzinom nieustającego zdrowia i odporności na groźnego wirusa.

Elżbieta Gwiazda     Dział Socjalny CKZiU tel. 32 266 07 34 wewn. 123
                                                                                       lub 602 284 262

                                              

            SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda