Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

 

Szanowni Pracownicy i Emeryci

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Sosnowcu

Zapraszamy wszystkich Pracowników i Emerytów do składania wniosków
na następujące zimowe świadczenia socjalne:

  • ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja” dla dzieci do lat 15
  • pomoc finansową dla Pracowników i Emerytów

Prosimy:
1. Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi posiadających na
utrzymaniu dzieci do lat 15 o złożenie załącznika nr 3 do regulaminu ZFŚS CKZiU
w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową,

2. Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi o złożenie załącznika nr
4 do regulaminu ZFŚS CKZiU w celu otrzymania pomocy finansowej,

3. Emerytów, Rencistów oraz osoby pobierające świadczenia
kompensacyjne o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu ZFŚS CKZiU .

Świadczenia socjalne dla EMERYTÓW są nieopodatkowane.
Nowozatrudnieni Nauczyciele oraz Nauczyciele składający wnioski po raz
pierwszy w bieżącym roku kalendarzowym, (którzy nie ubiegali się o wczasy pod
gruszą dla dzieci ) proszeni są o złożenie także oświadczenia o dochodach
za 2022r. - załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU.
Osoby zatrudnione w co najmniej dwóch zakładach pracy proszone są
o wypełnienie oświadczenia o kwotach wykorzystanych świadczeń socjalnych
w tych zakładach w 2023r. (I – XII 2023r.) - w celu ustalenia obowiązku
podatkowego.
Nie złożenie oświadczenia spowoduje naliczenie podatku od wypłacanych
świadczeń socjalnych (świadczenia socjalne do kwoty 2 000,00 są w bieżącym
roku wolne od podatku).
Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r.

Prosimy o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na
drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Dopuszczamy możliwość składania wniosków i załączników na świadczenia
socjalne:
a. drogą elektroniczną (skan/zdjęcie podpisanego własnoręcznie
dokumentu) na adres mailowy: socjalny@ckziu25.sosnowiec.pl;

b. w formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub w zaklejonej
kopercie w sekretariatach CKZiU;
c. osobiście do pokoju nr 17 (dział socjalny) w Technikum nr 4
Transportowym w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
DZIAŁ SOCJALNY
tel. 32 266 07 34 wew. 135
w godz. 10.00 – 14.00

Wnioski dostępne są w poszczególnych szkołach wchodzących w skład
CKZiU25 oraz na stronie internetowej szkoły.

wzór wniosku: