Rekrutacja 2022/2023

Strona główna >> Rekrutacja 2022/2023

 

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla szkół CKZiU:

1. Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

2. Technikum nr 4 Transportowe

3. Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

4. Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska, Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

5. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

6. Centrum Kształcenia Ustawicznego

znajdują się  na podstronach każdej ze szkół

 

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

dla Branżowej Szkoły II Stopnia:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku szkolnym 2020/2021 oferuje dla kandydatów kształcenie w zawodzie:

  •     Technik transporu drogowego
  •     Technik pojazdów samochodowych

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły Istopnia;

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

3) posiadają zaświadczenie lekarskie,

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki,  niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły Istopnia oceny:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • Informatyki
  • języka obcego

2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

 

w przypadku kandydata pełnoletniego –następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość

 

W roku szkolnym  2021/2022 przyjmuję się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej którzy rozpoczeli kształcenie począwszy od roku szkolnego 2012/2013 i:

  • posiadają świadectwo ukończenia  Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrebnionej w zawodzie nauczanym w branżowj szkole II stopnia
  • posaidają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki,  niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej oceny:

    języka polskiego
    matematyki
    Informatyki
    języka obcego

2) świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wyróżnieniem;

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

w przypadku kandydata pełnoletniego –następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d )niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e )samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość