Szkoła policealna: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Strona główna >> Szkoła policealna: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Aktualnie pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekując przede wszystkim obok kwalifikacji faktycznych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą    i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza:

  • bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy.
  • Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.
  • Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

  • Odpowiedzialność w firmie m.in. za bezpieczeństwo pracowników.
  • Przedstawienie propozycji usunięcia ewentualnych zagrożeń, badanie przyczyny wypadków w pracy,
  • Prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • Uzasadnia wstrzymania pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

Z.13 Organizacja bezpieczeństwa w środowisku pracy

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę:

  • w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
  • Może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm  i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w CKU w budynku na ul. Kilińskiego 25