Technik architektury krajobrazu

Strona główna >> Technik architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik architektury krajobrazu urządza, utrzymuje, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia  oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu . Organizuje i nadzoruje prace związane
z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w parkach narodowych i parkach krajobrazowych,

Zadania i czynności:

Wykonuje, organizuje i planuje roboty związane z urządzaniem obiektów małej architektury, kieruje i nadzoruje robotami zakresie urządzania i utrzymania obiektów architektury krajobrazu. Wykonuje prace rekultywacyjne
na terenie obiektów architektury krajobrazu.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • uczestniczenie w pracach przy opracowaniu dokumentacji projektowych obiektów architektury krajobrazu,
 • obsługiwanie programów komputerowych związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowych,
 • wykonywanie prac związanych z urządzaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywanie prac rekultywacyjnych na terenie obiektów architektury krajobrazu,
 • planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu,
 • kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i utrzymaniu obiektów architektury krajobrazu,
 • kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i utrzymania  obiektów architektury krajobrazu,
 • podejmowanie współpracy z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania
  i utrzymania obiektów architektury krajobrazu,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie urządzania i utrzymania obiektów architektury krajobrazu.

 

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach
i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić
działalność gospodarczą na własny rachunek. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki
na studiach technicznych.