Technik elektryk

Strona główna >> Technik elektryk

TECHNIK ELEKTRYK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Zawód technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent technikum będzie przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji, eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania prostych napraw.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

 • Wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • Diagnoza stanu instalacji elektrycznej i konserwacja istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Projektowanie prostych układów elektrycznych
 • Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Utrzymanie ruchu w oddziałach elektrycznych zakładów produkcyjnych
 • Kalkulacja kosztów wykonania instalacji elektrycznej oraz naprawy urządzeń elektrycznych
 • Wykonanie prostych napraw urządzeń elektrycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • Odczytywanie montażowych i ideowych schematów elektrycznych
 • Dobór materiałów stosowanych w elektrotechnice
 • Wykonanie połączeń elementów elektrycznych i elektronicznych
 • Dokonanie pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpretacja wyników
 • Projektowanie prostych układów elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Instalowanie i obsługa układów aparatury sterującej
 • Dobór, instalowanie i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • Udzielanie pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem porażeń prądem elektrycznym

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

W marcu 2014r wyjazd do na praktyki zawodowe do Włoch

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę w zakładach produkcyjnych serwisach naprawy urządzeń elektrycznych, zakładach energetycznych, w działach technicznych firm, w biurach projektowych oraz przy dystrybucji urządzeń elektrycznych.

CKZiU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK W TECHNIKUM NR 6 GRAFIKI, LOGISTYKI I ŚRODOWISKA w budynku przy ul. Legionów 9