Technik urządzeń sanitarnych

Strona główna >> Technik urządzeń sanitarnych

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Technik urządzeń sanitarnych organizuje i wykonuje przede wszystkim roboty przygotowawcze związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; roboty związane z budową i montażem sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje on zadania zawodowe przestrzegając podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Organizuje stanowiska pracy uwzględniając zagrożenia życia i zdrowia występujące na każdym z tych stanowisk. Współpracuje w zespole i organizuje jego pracę.

Dzięki współpracy z firmami GEBERIT, REHAU, KOŁO, VIESSMANN uczniowie mogą doskonalić umiejętności praktyczne w ramach szkoleń branżowych.

 

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • projektowanie prostych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych
  i grzewczych,
 • dobieranie materiałów, przyborów i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 • dobieranie materiałów do wykonania robót montażowych,
 • przeprowadzanie robót remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych,
 • obsługiwanie sprzętu i narzędzi przeznaczonych do wykonywania prac instalacyjnych,
 • kontrolowanie jakość wykonania robót instalacyjnych,
 • korzystanie z przepisów prawnych, norm technicznych,
 • wykorzystywanie dostępnych programów komputerowych przydatnych w zawodzie technika urządzeń sanitarnych.

 

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Absolwenci technikum mają w przyszłości możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej. Mogą oni podjąć pracę w firmach i instytucjach takich jak: zakłady wodociągów i kanalizacji, jednostki administrujące spółdzielniami mieszkaniowymi, firmy wykonawcze branży instalacyjno - budowlanej, ciepłownie i kotłownie miejskie, składy i hurtownie materiałów budowlanych, jednostki samorządowe. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.