Nauka przez Doświadczenie

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Kryteria

Formularz rekrutacji

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „ Nauka przez Doświadczenie ” zwanym dalej projektem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej CKZiU

§ 1

Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25
 1. Biuro projektu znajduje się w siedzibie: Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 w budynku przy ul. Kilińskiego 31.
 1. Projekt skierowany jest do uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk, technik budownictwa, technik elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 1. Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.
 1. Wyjazd na praktyki odbędzie się w terminach:

•  kwiecień/maj - w roku szkolnym 2016/2017

•  kwiecień/maj – w roku szkolnym 2017/2018

 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.
 1. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 1. Wyjazd na praktyki zagraniczne odbywa się w terminie, w którym zostały zaplanowane praktyki wynikające z programu nauczania dla danej klasy.
 1. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

•  udział w praktykach zagranicznych

•  szkolenia z języka obcego,

•  przygotowanie kulturowe,

•  przygotowanie pedagogiczne.

 1. Zajęcia przygotowawcze z języka kraju wyjazdu i przygotowanie kulturowe oraz pedagogiczne odbywać się będą na terenie szkoły.  

§ 3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu ucznia CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.
 1. Rekrutacja na rok 2016/17 dotyczyć będzie uczniów:

•  Technikum - klas trzecich kształcących się w  zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik cyfrowych procesów graficznych, technik analityk, technik budownictwa, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych

•  Szkół zawodowych – klas trzecich kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
 1. Składanie formularzy zgłoszeniowych rozpocznie się 15.09.2016r i trwać będzie do 23.09.2016r.
 1. Rekrutacja ma charakter zamknięty.
 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.
 1. Kobiety oraz osoby posiadający dysfunkcje(niepełnosprawność, opinia o potrzebie kształcenia specjalnego) traktowane będą priorytetowo.
 1. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o ustalone wcześniej kryteria stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu
 1. Wyboru uczestników Projektu w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokona Komisja Rekrutacyjna
  w składzie: koordynator projektu, nauczyciel języka obcego, nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 1. Prace Komisji Rekrutacyjnej będą trwać w terminie 26 - 30.09.2016 r.
 1. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicach informacyjnych szkół w dniu 03.10.2016 r.
 1. Odwołanie od wyników naboru można składać do dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 1. W wyniku rekrutacji zostaną sporządzone listy rankingowe z podziałem na zawody osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych .
 1. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 1. W zajęciach przygotowawczych uczestniczą uczniowie znajdujący się na liście głównej i na liście rezerwowej.
 1. Skreśleniu z listy uczestników projektu podlegają uczniowie, którzy:

•  mieli ponad 20% nieobecności na kursie językowym (nieobecność nieusprawiedliwiona)

•  mieli ponad 20% nieobecności na kursie z przygotowania kulturowego (nieobecność nieusprawiedliwiona)

 1. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd zostanie ogłoszona najpóźniej na miesiąc przed terminem wyjazdu na praktykę.
 2. Przy ustaleniu ostatecznej listy uczestników projektu będą brane pod uwagę następujące elementy:

•  Wyniki egzaminu końcowego przeprowadzonego na zakończenie kursu z języka obcego

•  Opinia pedagoga/psychologa po zakończeniu zajęć z przygotowania pedagogicznego

•  Bieżące wyniki w nauce oraz frekwencja na zajęciach szkolnych

•  W przypadku małej liczby kandydatów przewiduje się rekrutację dodatkową obejmującą uczniów klas młodszych niż wymienionych w § 3 pkt.2

 

Copyright © 2012; Projekt: SzablonyStron.org - szablony stron www, zarządzanie serwera i monitorowanie usług