Szkoła policealna: Technik administracji

Strona główna >> Node >> Szkoła policealna: Technik administracji

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi

  • z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym.
  • Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.
  • Opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.
  • Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji.
  • Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

Podczas czterosemestralnej nauki słuchacze nabywają  wiedzę i umiejętności:

  • Słuchacz posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych.
  • Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Leonardo da Vinci “Integration of social economy skills into VET”

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

  • Absolwent może podjąć pracę w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI   W CKU w budynku na ul. Kilińskiego 25