Matura

 


Przypominamy, że wszystkie pisemneegzaminy maturalne w sesji wiosennej
będą przeprowadzone w budynku Technikum nr 4 Transportowego przy ul Kilińskiego 31
zgodnie z harmonogramem:

Lp.

data

Godzina  rozpoczęcia egzaminu

Przedmiot

Poziom

1

04.05.2018

9:00

Język polski

podstawowy

2

07.05.2018

9:00

Matematyka

podstawowy

3

08.05.2018

9:00

Język angielski

podstawowy

4

04.05.2018

14:00

Język polski

rozszerzony

5

08.05.2018

14.00

Język angielski

rozszerzony

6

09.05.2018

9.00

Matematyka

rozszerzony

8

10.05.2018

9:00

Biologia

podstawowy i rozszerzony

10

11.05.2018

9:00

Wiedza o społeczeństwie

rozszerzony

11

11.05.2018

14:00

Informatyka

rozszerzony

12

14.05.2018

9:00

Fizyka

podstawowy i rozszerzony

13

14.05.2018

14:00

Geografia

podstawowy i rozszerzony

14

15.05.2018

9:00

Język niemiecki

podstawowy

15

15.05.2018

14:00

Język niemiecki

rozszerzony

16

16.05.2018

9:00

Chemia

podstawowy i rozszerzony

17

16.05.2018

14:00

Historia

rozszerzony

18

17.05.2018

9:00

Język rosyjski

podstawowy

18

17.05.2018

14:00

Język rosyjski

rozszerzony

19

18.05.2018

9:00

Język francuski

podstawowy

20

18.05.2018

14:00

Język francuski

rozszerzony

 

Ustne egzaminy z języka polskiego oraz języka angielskiego będą przeprowadzone w szkole do której zdający uczęszczał.

Ustne egzaminy z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego – będą przeprowadzone
w dniu 8 maja w budynku przy ul. Kilińskiego 25

Zdający proszeni są o przyjście w dniu egzaminy na godzinę przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Przypominamy, ze zgodnie zInformacjąo sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu maturalnegoobowiązującą w roku szkolnym 2017/2018opublikowaną przez dyrektora CKE:

 

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

 

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

 

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

 

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 

 

 


Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

  • Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 - Załącznik 1a_N 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych - Załącznik 1b_N 
  • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) - Załącznik 1c_N 
  • Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów - Załącznik 1d_S 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych  - Załącznik 1e_S 
  • Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) - Załącznik 3b