KKZ

Informacje organizacyjne na temat realizowanych w roku szkolnym 2018/2019 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Proszę wybrać właściwy kurs

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie zaświadczeń o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 2017/2018

w dniu 24.11.2018  roku o godzinie 10.00

UWAGA SŁUCHACZE KURSÓW A.44 i A.45

 

Zakończyły się zajęcia na organizowanych w naszej szkole kursach kwalifikacyjnych, dlatego przypominamy warunki zaliczenia kursu

(tekst stanowi wyciąg z regulaminu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który w całości jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Prawo szkolne)

 

ROZDZIAŁ IV

Warunki zaliczenia kursu

§4.

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego są egzaminy końcowe przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (modułów) określonych w szkolnym planie nauczania.

Nie przeprowadza się egzaminów końcowych z wykorzystaniem technik informacyjnych.

 

2. Do egzaminu końcowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje z każdego przedmiotu (modułu).

 

3.Słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora placówki w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.

 

4. W przypadku otrzymania najwyżej dwóch ocen niedostatecznych z egzaminów, o których mowa w ust. 1 słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminów poprawkowych                          w dodatkowym terminie wskazanym przez dyrektora CKZiU po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Dodatkowy termin nie może być wskazany później niż 1 miesiąc od terminu egzaminu zasadniczego.

 

5. Zasady przeprowadzania egzaminów z edukacji przedmiotowych:

1) egzamin przeprowadza się na ostatnich zajęciach w danego przedmiotu;

2) egzamin z teoretycznych przedmiotów zawodowych ma formę pisemną, a z zajęć

     praktycznych formę zadania praktycznego;

3) w ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy najwyżej z dwóch       przedmiotów;

4) prace pisemne dokumentuje się na arkuszach papieru opatrzonych pieczęcią  urzędową placówki;

5) z każdego egzaminu sporządza się protokół egzaminu, a oceny wpisuje się do  dziennika kursu.

 

6. Do oceny prac pisemnych stosuje się skalę ocen zawartą w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, a określoną Statucie CKZiU.

 

7. Słuchacz, który nie zaliczy na ocenę pozytywną wszystkich egzaminów końcowych nie otrzymuje świadectwa ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nie może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

8. Słuchacz, który otrzymał ze wszystkich edukacji przedmiotowych pozytywne oceny kończy kurs i otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., poz. 186.

 

 

W załączniku formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Pliki do pobrania: